Ondersteuning Alternerend Leren (OAL)

Het project ‘ondersteuning alternerend leren’ (OAL) is bedoeld voor jongeren die:

  • ingeschreven zijn als regelmatige leerling in een opleiding binnen het stelsel voor leren en werken, duaal leren of een aanloopstructuuronderdeel;
  • na de inschrijving als leerling ingeschreven zijn als deeltijds lerende bij de VDAB/ACTIRIS;
  • bij aanvang van het project nog niet in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs.

Het project  bestaat uit begeleidingstrajecten voor arbeidsrijpe en/of -bereide jongeren binnen het duaal leren, de aanloopfase en het huidig stelsel voor Leren en Werken. De begeleidingstrajecten zijn bedoeld voor jongeren die werken met een stageovereenkomst of een overeenkomst afgesloten in het kader van alternerend leren, maar nog extra begeleiding nodig hebben.

Deze begeleidingstrajecten kennen een dubbel doel, telkens vertrekkend van een competentieversterking, hetzij ter voorbereiding op een leerervaring op de werkplek, hetzij ter ondersteuning op de werkplek.

De begeleiding wordt op maat van elke individuele jongere uitgewerkt en duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. De organisator richt begeleidings- en vormingsacties in die jongeren toelaten de noodzakelijke competenties te verwerven.

Het project focust op een brede doelgroep aan jongeren, steeds vertrekkende vanuit een motivatie om te leren op een werkplek.  Naast jongeren in een werkervaring beogen deze begeleidingstrajecten eveneens de ondersteuning van jongeren die nog niet over de nodige competenties beschikken om te leren op de werkplek. Het vinden van een werkplek binnen duaal leren of de start van een arbeidsdeelname binnen leren en werken en/of het realiseren van een duurzame tewerkstelling is voor elke jongere steeds de uiteindelijke doelstelling, op korte, middellange of lange termijn.

Elke begeleiding is gericht op een versterking van competenties, waarbij er in de aanloop naar of via een concrete werkervaring gewerkt kan worden aan vaktechnische competenties, loopbaangerichte competenties en arbeidsgerichte competenties.

De wijze van versterking van deze competenties wordt geheel overgelaten aan de expertise van de organisator. Er kan daarbij gewerkt worden met een interne vorming, maar de combinatie met de toeleiding naar of het begeleiden tijdens een stageovereenkomst of een overeenkomst afgesloten in het kader van alternerend leren is eveneens mogelijk. Het begeleidingstraject kan volledig uitgevoerd worden door de organisator of door de onderwijsverstrekker (die deze begeleiding voorziet vanuit de reguliere financiering), maar er kan ook gekozen worden voor een gedeelde uitvoering van het begeleidingstraject.

Het begeleidingstraject is een ondersteunende stap in het groeipad van de jongere naar en binnen arbeidsdeelname waarbij steeds uitgegaan wordt van een stimulerende en waarderende coaching van de organisator.

Ondernemers worden beter voorbereid op het begeleiden van jongeren binnen leren en werken of duaal leren door de ervaring van de begeleidingsmethodieken van de organisator. Anderzijds krijgen organisatoren en trajectbegeleiders van de onderwijsverstrekkers een beter zicht op de begeleidingskwaliteiten van ondernemers.

De begeleiding wordt aangeboden door externe-organisatoren.  Zij tekenen hiervoor in op een oproep vanuit de overheid om deze begeleiding te mogen aanbieden. Deze ondersteuning kan echter nooit in de plaats komen van de rol van een trajectbegeleider.

Het project ‘ondersteuning alternerend leren’ vervangt vanaf september 2022 de voorgaande projecten IBAL en aanloopfases vorming en werkervaring.

Meer info? Lees hier verder.

Deel dit artikel