Programmatie Duaal Leren

Programmatie Duaal Leren

Er  zijn een aantal wijzigingen in OD33 die een impact hebben op de programmatie van  duale opleidingen.

In een notedop: duale structuuronderdelen zijn vrij programmeerbaar  (dus niet meer met een aanvraag!) wanneer er reeds een voltijdse variant in de school is.  

Vrije programmatie van duale structuuronderdelen is van toepassing op:
– een duaal structuuronderdeel dat gelijknamig is met een niet-duaal structuuronderdeel dat de school al organiseert of mag organiseren en omgekeerd
– Een school voor buitengewoon onderwijs (OV3) kan een structuuronderdeel in de integratiefase vrij programmeren als de school hetzelfde structuuronderdeel al in de kwalificatiefase heeft ingericht of goedgekeurd krijgt. Evengoed geldt de mogelijkheid naast aangeboden duale variant ook de niet-duale mogen aanbieden en vice versa.

Voor de vrije programmatie moet het schoolbestuur deze programmatie schriftelijk melden bij de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap uiterlijk op 1 april van het voorafgaande schooljaar.

Blijft ongewijzigd;
– Plicht tot aanvragen programmatie van niche (duale) structuuronderdelen
– Verplichte programmatieaanvragen schriftelijk en gemotiveerd aanvragen bij Agodi tegen 30 november van het voorafgaande schooljaar

  • verplichte programmatieaanvragen van duale opleidingen uit niche structuuronderdelen:  afstemming vereist binnen het overlegforum duaal leren waaronder de school of het centrum, als aanbieder, ressorteert (in bijlage zijn de contactpersonen opgenomen van de verschillende overlegfora). Alle Limburgse scholen en centra ressorteren onder POF Limburg.

Werkwijze van POF Limburg ivm afstemming verplichte aanvraag programmatie Duaal Leren van niche structuuronderdelen

  • Scholen melden via deze link aan POF Limburg  enkel de verplichte programmatieaanvragen (dus NIET de vrije programmaties of concordanties), uiterlijk tegen 10 november 2023. 
  • Afstemming van de aanvragen gebeurt op het POF van 17 november 2023. 
  • POF Limburg bezorgt op 22 november 2023 de besproken afstemming van de verplichte programmatieaanvragen aan alle aanvragende scholen. 
  • Scholen voegen dit document bij hun aanvraag bij Agodi, uiterlijk 30 november 2023. 

 

Deel dit artikel