Stages in Secundair Onderwijs

Wat is het? 

Leerlingenstage is een vorm van opleiding, buiten een vestigingsplaats van de school, in een reële arbeidsomgeving bij een werkgever, onder gezag van een werkgever, onder gelijkaardige omstandigheden als reguliere werknemers van die werkgever, waarbij effectieve arbeid verricht wordt door de leerling, met de bedoeling beroepservaring op te doen

Voor wie? 

  • Leerlingenstages mogen ingericht worden vanaf de tweede graad van het secundair onderwijs, voor zover de leerling-stagiair de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt én niet meer voltijds leerplichtig is (dus een dubbele voorwaarde). 
  • Leerlingenstages zijn in sommige studierichtingen  van TSO en BSO een verplicht onderdeel van minimaal 18 halve dagen per schooljaar.  

Door wie? 

  • Organisatie ligt bij de scholen. 
  • De stagegeverkan een organisatie zijn uit zowel de profitsector als de non-profitsector. Het moet wel gaan om een organisatie die de sociale bijdrage voor zelfstandige arbeid voor ten minste één persoon betaalt of ten minste één werknemer tewerkstelt waarvoor werkgeversbijdrage in de rijkssociale zekerheid wordt betaald. 

Vorm en organisatie 

De leerlingenstage kan individueel of in groep

  • StagevolumeEen stage is slechts zinvol indien ze op schooljaarbasis een minimum volume van negen halve dagen bereikt. Voor sommige studierichtingen zijn minimaal 18 halve dagen stage per schooljaar verplicht. Er staat  geen maximum op de stageomvang. Scholen moeten uiteraard bewaken dat het goedgekeurde leerplan volledig afgewerkt kan worden 
  • Spreiding en inplanning: de stage kan zowel alternerend worden opgezet (afwisselend leren op school en de werkplek) als in blok (één ononderbroken periode). Ook een combinatie van beide is mogelijk. Uiteraard dient rekening gehouden met de toegelaten stageperiodes.
  • Overeenkomst: verplicht afsluiten van een leerlingenstageovereenkomst (op papier of digitaal) tussen drie partijen: de leerling-stagiair, de onderwijsinstelling en de stagegever. Deze overeenkomst kan slechts betrekking hebben op één leerling in één schooljaar. De overeenkomst wordt door elke partij of gevolmachtigde vertegenwoordiger ondertekend en wordt in drie exemplaren, één voor elke partij, opgesteld vóór de aanvang van de stage. Iedere leerlingenstageovereenkomst bevat verplichteen aantal onderdelen. De school zorgt voor deze overeenkomst en kan een model leerlingenstageovereenkomst hanteren.  
  • Begeleiding: gebeurt door een stagebegeleider van  de school en een stagementor van de werkplek. De stagebegeleider is een leraar die de begeleiding van de leerling-stagiairs als opdracht toegewezen kreeg. De evaluatie van de leerlingenstage gebeurt in constructief overleg met de stagementor van de werkplek, maar de eindverantwoordelijkheid voor de stagebeoordeling ligt bij de stagebegeleider. Een degelijke stage vereist een adequate stagebegeleiding door de school op  de stageplaats (dus niet op afstand). Hiervoor moet de stagebegeleider  voldoende uren toegewezen krijgen van zijn school, dit kan verschillen per  school en studierichting. Ook de stagementor moet van zijn werkgever (de  stagegever) voldoende tijd en ruimte krijgen voor de begeleiding van de  leerling-stagiair.
  • Onbezoldigd karakter: de relatie tussen school en stagegever kan op geen enkele wijze op financiële afspraken worden gebaseerd. Ook de leerlingenstage zelf wordt niet bezoldigd. Onkostendie voortvloeien uit de stage (in de meeste gevallen zal het om verplaatsingskosten gaan) mogen daarentegen wel worden vergoed. Indien de leerling-stagiair deze kosten echter zelf moet dragen, dan dient dit in de leerlingenstage-overeenkomst te worden bepaald; de school zal er alsdan over waken, onder meer door de keuze van de stageplaats, dat deze kosten beheersbaar blijven. 

Inspirerende voorbeelden kan je lezen in het artikel CKS Electrotechniek investeert in het creëren van leerplekken voor jongeren.

Bron: Omzendbrief Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4 omzendbrief SO/2015/01 van 31/08/2015 (vlaanderen.be) 

Deel dit artikel